Office 1

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart
PaChico

PaChico Дезинфектант DZF Chlor, 1 kg

5020200004

Цена за доставка

Доставка с куриер (до входа на посочения адрес)

- Цена за доставка: 7,20 лв. (Безплатна доставка при поръчка над 120 лв)

- Срок на доставка до 30 май

33,59 лв.

Ценa с ДДС

 • Cash on delivery
 • EasyPay
 • ePay
 • Mastercard
 • Visa

Описание

 • Таблетки или гранулат – троклозен натрий, освобождаващ минимум 1.8 g активен хлор с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и алгицидно действие.
 • Бърз дезинфекционен ефект в ниски концентрации.


 • ПРИЛОЖЕНИЕ
  Препаратът е с бактерицидно, фунгоцидно и ограничено вирусоцидно /вируси с обвивка/действие, като областите на приложение за дезинфекция са:
 • Вода в плувни басейни.
 • Водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни завезения.
 • Обекти за производство и търговия на храни и кухненска посуда.
 • Дезинфекция на предмети и обслужване на болния.
 • Дезинфекция на лабораторна посуда.
 • Дезинфекция на болнично бельо.
 • Дезинфекционни бариери.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
  Предупреждения за опасност:
 • H302 Вреден при поглъщане.
 • Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

  Препоръки за безопасност:
 • P261 Избягвайте вдишване на прах.
 • Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P30+P1 312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
 • Р304 + Р340-ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведетепострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • Р5Р1 + Р338 30 + 35ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р403 + Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • Р501 Съдържанито, съдът да се изхвърли в контейнери за опасни отпадъци.

  Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение на стайна температура, далече от храни, напитки. Да се пази далече от достъпа на деца.

  Срок на годност: Виж етикета.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
 • Спецификации

  Тип
  За санитарни помещения
  Вид
  Препарат за болнична дезинфекция
  Обем
  1