Office 1

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г.

     1. Кои сме ние?

Кооперация ""Панда"", изключителен собственик на търговската марка Office 1, с ЕИК 000885099, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR)и местното законодателство.

Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме

Кооперация ""Панда"" зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Политика за поверителност предоставя информация за начина, по който Кооперация ""Панда"" обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия уебсайт или контрагент.

     2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

Кооперация "Панда"

бул. "Цариградско шосе" № 139

гр. София 1784

Телефон: 0879 901 009

Електронна поща: dpo@office1.bg

      3. Каква информация събираме за Вас?

В Кооперация "Панда" обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на нашия уебсайт www.office1.bg. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, от нашите подфранчайзери, бизнес партньори или от публични регистри.

Ние можем да обработваме следните Ваши лични данни:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност/професия, адрес за доставка; дата на раждане, данни от гласов запис, данни от видеозапис, банкова карта:

 • Име, фамилия, телефон, длъжност/професия – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща – при регистрация в уебсайта;
 • Електронна поща – при абонамент за бюлетина в уебсайта;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност/професия, адрес за доставка – при обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги;
 • Дата на раждане – при изпращане на поздравления и комплименти за именни, рождени дни и професионални празници;
 • Гласов запис - на входящи и изходящи телефонни разговори от Центъра за обслужване на клиенти на Office 1;
 • Видеозапис - при посещение в сгради на дружеството, в магазини Office 1;
 • Банкова карта - при заплащане на продукти/услугионлайн

 Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

      4. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

4.1. обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;

4.2. Предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти и услуги;

4.3. Изпращане на поздравления и комплименти за именни, рождени дни и професионални празници;

4.4. Предоставяне на анкети за удовлетвореност и ваши мнения за попълване от Ваша страна;

4.5. Предоставяне на трети страни (куриери, подизпълнители, подфранчайзери, посочени в т.6).

     5. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор – за целите по т. 4.1 и 4.5;
 • получено от Вас съгласие – за целите по т. 4.2, 4.3, 4.4.
 • легитимен интерес – по отношение на гласовите записи и видеозаписи;

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

     6. Какво правим със събраните лични данни?

Кооперация ""Панда"" обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Кооперация "Панда" на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

Кооперация ""Панда"" съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании са разположени в Република България/в рамките на ЕС. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 8 от частта “Какви са Вашите права”.

Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/договори за продукти/услуги, Кооперация "Панда" предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат както дружества от групата на Кооперация "Панда", подфранчайзери–регионални представители на търговската марка Office 1 Куриери и подизпълнители, извършващи доставка и монтаж на мебели, гаранционно обслужване на техника, опериращи в рамките на Европейското икономическо пространство. В последния случай, Кооперация "Панда" има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни.

     7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

 • данните за изпълнени поръчки като фактури, протоколи, експедиционни бележки, се съхраняват съгласно действащото законодателство.
 • данните за банкова карта при заплащане на продукти/услуги не се съхраняват.
 • данните от гласовите записи се съхраняват за срок от 1 година
 • данните от видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни
 • останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.

     8. Какви са Вашите права?

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

за ПОСЕТИТЕЛИТЕ на територията на

 

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS

с. Равно поле, ул. Верила № 38

 

 

Настоящата политика за поверителност е влязла в сила от 01.06.2018 г., актуализирана е към 21.01.2019 г.и се отнася за всички посетители на територията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

1.    КОИ СМЕ НИЕ?

Кооперация Панда, изключителен собственик на търговската марка Office 1, с ЕИК000885099, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

Кооперация Панда зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Политиката за поверителност предоставя информация за начина, по който Кооперация Панда обработва Вашите лични данни.

 

Управлението на имота и поддръжката на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS е възложено от Кооперация Панда на Пи Ар Ем ООД чрез договор за управление и поддръжка между двете страни. От своя страна Пи Ар Ем ООД е възложило на ВИП Секюрити ЕООД охранителната дейност (физическа, с технически средства, пропускателен режим) чрез договор за охрана.

 

 2.     КАКВА ИНФОРМАЦИЯ (ЛИЧНИ ДАННИ) СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на охранителната дейност, осъществявана от ВИП Секюрити ЕООД, като Подизпълнител, и осигуряването на регламентиран достъп до и в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS, е необходимо събирането и обработването на информация относно посетителите в сградите. Информацията се събира непосредствено от Вас – Субектите на данни, съгласно Закона за частната охранителна дейност и по-специално засяга Вашите имена, ЕГН, както и видео изображение, доколкото на определени места на територията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS се осъществява дейност по видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

Лични данни на посетители, български граждани, включва техни видеоизбражения, както и три имена от документ за самоличност и ЕГН. Данните за три имена и ЕГН се записват посредством сканираща програма, като четецът сваля от личната карта единствено три имена и ЕГН.

За посетители, граждани на други държави, лични данни включва техни видеоизбражения, както и три имена от документ за самоличност и номер на документа, които се записват на хартиен носител.

3.  КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НАДОСТЪП ДО СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА НАЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS?

Служителите на ВИП Секюрити ЕООД, съгласно договора за охрана, обработват Вашите лични даннипри влизане и пребиваване в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

Служителите на Кооперация Панда са отговорни и обработват събраните Ви лични данни по отношение на тяхното съхранение.

Служителите на Пи Ар Ем ООД получават достъп за обработване на личните Ви данни само в случай на престъпление или нарушаване на вътрешния ред и/или посегателства в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

4.  ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ?

Основната причина да събираме Вашите лични данни е, за да можем да Ви идентифицираме и да осигурим Вашата сигурност и безопасност, сигурността и безопасността на активите на собствениците и наемателите в сградите на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS, както и да не допуснем извършването на нарушения на вътрешния ред, престъпления и посегателства в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

ВИП Секюрити ЕООД обработва Вашите лични данни и за да изпълни задълженията си по силата на националното законодателство, включително, но не само, разписано в Закона за частната охранителна дейност.

 5.  НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

Правните основания за обработване на Вашите лични данни от страна на ВИП Секюрити ЕООД и Кооперация Панда са предвидени в:

- чл. 6, пар. 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо с цел реализиране на законните/легитимни интереси наКооперация Панда и Пи Ар Ем ООД, аименно осигуряване на личната неприкосновеност и безопасни условия на труд на служителите/персонала, работещ в сградите, помещенията, обектите наКооперация Панда и Пи Ар ЕмООД, опазване на производствената и търговската тайна наКооперация Пандаи Пи Ар Ем ООД, гарантиране на сигурността и безопасността в сградите, помещенията/обектите на Кооперация Панда и Пи Ар ЕмООД, с цел предотвратяване извършването на посегателства, както и нарушение на вътрешния ред.

 6.  ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

Като посетител, личните данните, свързани с престоя Ви всградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS, се съхраняват за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, освен в случаите, когато се касаят за лице, извършило нарушение на вътрешния ред или престъпление на територията насградитеи помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS или във връзка с посещение на сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

Видеозаписите от системата за видеонаблюдение се съхраняват за период, не по-дълъг от нормативно установените в Закона за частната охранителна дейност срокове от 60 дни, освен в случаите, в които в тях се съдържат данни за извършено нарушение на вътрешния ред или престъпление.

 7.  КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ ?

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

 • Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
 • Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител (за граждани на други държави).

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Опазването и сигурността на Вашите лични данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение, Ви молим незабавно да се свържете с нас, чрез посочените данни за контакт, посочени по-долу.

 8.  ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед осигуряване на сигурността в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS, може да предоставим Вашите лични данни на трети лица за посочените по-долу цели:

 •          Съдебни и правоохранителни органи, както и други компетентни държавни органи в съответствие с приложимото законодателство при необходимост;
 •          Дружества, които действат като Обработващи лични данни и които гарантират сигурността и конфиденциалността на личните данни. За целите на поддържането на системата за контрол на достъпа, само при нужда достъп до данните имат Кооперация Пандав ролята си на Администратор и ВИП Секюрити ЕООД в ролята си на Подизпълнител-Съобработващ. Пи Ар Ем ООД получават достъп до личните Ви данни в случай на престъпление или нарушаване на вътрешния ред и/или посегателства в сградите и помещенията на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР OFFICE 1 LOGISTICS.

 9.  С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на лични данни, и по-специално:

 •          право на достъп и информация относно обработването на Вашите данни;
 •          право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на администратора;
 •          право да оттеглите съгласието си за обработване на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на Вашето изричното съгласие;
 •          право на ограничаване на обработването;
 •          право на преносимост на данните, обработвани въз основа на договор или съгласие, ако това е технически възможно;
 •          право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за Вас не са точни;
 •          право да поискате „да бъдете забравен“, когато е отпаднало правното основание за тяхното обработване или обработването поначало противоречи на приложимите законови разпоредби.
 •          право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

 

В случай, че желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за Вас данни,подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп,искате да подадете възражение, искате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данниилиако имате въпроси и коментари, свързани с настоящата Политика,може да се свържете с нас както следва:

 •          За връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Кооперация Панда

бул. “Цариградско шосе” № 139

гр. София 1784

 

Телефон: 0879 901 009

Електронна поща:dpo@office1.bg

 10.  ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни(КЗЛД):

 •          лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 •          с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 •          на имейла на КЗЛД -kzld@cpdp.bg;
 •          чрез сайта на КЗЛД на адрес:https://www.cpdp.bg/.

С оглед изискванията на законодателството, горната информация може да бъде променяна от Кооперация Панда, като администратор на лични данни. За въпроси и актуална информация относно обработването на Вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.

 

ПОЛИТИКА

ПО КАЧЕСТВОТО,

ОКОЛНАТА СРЕДА И

ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

ПРИ РАБОТА

 на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" - София

 

            КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" от първото й представяне на българския пазар през 1991 година досега се развива успешно благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите клиенти, посредством продуктите и услугите, които предлагаме.

 

            В съвременните пазарни условия - при засилващата се конкуренция на пазара и завишаващи се изисквания на потребителите, ръководството оценява, че за успешния бизнес и устойчивото развитие на организацията е необходима политика, в основата на която е заложен принципът

 

ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПЕРСОНАЛА И ОКОЛНАТА СРЕДА -

ПОСТОЯННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА И ПРИНОС КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

 

                Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" обхваща:

 •   Определяне на контекста на организацията, който оказва влияние върху управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, както и да отразява настъпили в промени в него.
 • Определяне на рисковете и възможностите за процесите, здравето и безопасността при работа и дейността на организацията, но същевременно и да планира и приложи необходимите мерки да тяхното третиране/постигане;
 • Определяне ежегодно измерими цели по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда с цел непрекъснато подобрение и развитие на организацията;
 • Активно участие на ръководния персонал, който трябва да определя целите, насоките и задачите, и да създаде средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на измеримите цели по качество, околна среда и здраве и безопасност;
 • Въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на организацията, осигуряване на Измерими цели, неговото непрекъснато обучение и поддържане, и повишаване на компетентността на всички служители;
 • Непрекъснато разширяване на пазарния дял, предвиждайки и отговаряйки на новите тенденции;
 • Непрекъснато внедряване на нови конкурентни услуги и продукти;
 • Предприемане на целенасочени действия за постигането на съответствие с изискванията на потребителите и заинтересованите страни, спазване на законовите разпоредби, повишаване ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици, клиенти и контрагенти;
 • Ограничаване и по възможност недопускане на вредни въздействия върху околната среда, в резултат на нашите продукти и услуги;
 • Подобряване на резултатността спрямо околната среда, изразено в ефикасно управление и ограничаване на количествата генерирани отпадъци и повишаване на ефективността на използване на енергия и ресурси;
 • Засилване на персоналната отговорност на служителите към опазване на околната среда;
 • Консултиране и участие на работниците и на представители на работниците, когато има такива;
 • Насърчаване на работниците да докладват своевременно за инциденти
 • Насочени действия към потребителите на нашите продукти и услуги за повишаване на тяхното екологично съзнание, чрез осигуряване на пунктове за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии в нашите обекти, on-line поръчки и издаване на електронни фактури;
 • Ефикасно управление на здравето и безопасността на работното място, изразено в недопускане на трудовите злополуки, предотвратяване на потенциални инциденти, влошено здравословно състояние,предотвратяване разпространението на зарази, болести и др.
 • Поддържане в безопасност и без рискове за здравето наличното оборудване, средства за достъп до мястото на работа, аварийни изходи и противопожарни средства и др.;
 • Поддържане на актуална политика в документиран вид – оповестена, разбрана и приложена в компанията;
 • Разгласяване на настоящата политика сред служителите и предоставянето ѝ на външни заинтересовани страни от дейността на организацията, при поискване.
 • Политиката се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

 

Председателят на УС и Комитетът по управление са отговорни за внедряването и поддържането на Политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление околната среда, здравето и безопасността при работа, както и гарантират изпълнението ѝ от служителите на компанията.

 

Ръководството на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

ДЕКЛАРИРА

своето участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

 

22.05.2020 г.                                                ЕЛКА КАМЕНОВА – ЦАНКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КООПЕРАЦИЯ ПАНДА